Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở năm 2023?

18/09/2023 | 10:41

Năm 2023, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở đang thu hút sự quan tâm của nhiều hộ gia đình và cá nhân. Một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến việc này là việc xác định phí chuyển đổi đất.

Cách tính phí chuyển đổi đất dựa trên quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Phí chuyển đổi đối với hộ gia đình và cá nhân

a) Trường hợp 1: Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/07/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở, tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp).

b) Trường hợp 2: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở, tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Lưu ý: Giá đất được tính theo bảng giá đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, giá đất có thể biến đổi từ năm này sang năm khác.

phi-chuyen-doi

Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần sự cho phép của cơ quan nhà nước, như đã được liệt kê trong các điều khoản quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai 2013, bao gồm:

1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

4. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

5. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

6. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

7. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

8. Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, để thực hiện các loại chuyển đổi đất nêu trên, cần phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định về sử dụng đất.

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là một yếu tố quan trọng khi quyết định thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chú ý rằng các quy định và giá đất cụ thể có thể khác nhau tùy theo vùng và thời điểm. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất về phí chuyển đổi đất, hộ gia đình và cá nhân nên liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tư vấn từ chuyên gia pháp luật.

Danh mục: