Đất nông nghiệp hết hạn bị thu hồi?

21/09/2023 | 10:30

Năm 2023, tình hình liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần xem xét các quy định của Luật Đất đai 2013

Quy định về thu hồi đất và trưng dụng đất

Theo quy định của Điều 16 của Luật Đất đai 2013, nhà nước có quyền thu hồi đất và trưng dụng đất trong các trường hợp sau:

1. Thu hồi đất:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Trưng dụng đất:

Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Chính vì vậy, trong năm 2023, đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng không bị thu hồi nếu không thuộc vào các trường hợp được quy định trong Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này sẽ phụ thuộc vào các tình huống cụ thể và quyết định của cơ quan chức năng.

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp là một quá trình quan trọng trong quản lý đất đai. Điều này liên quan đến việc xác định thời hạn sử dụng đất trong tương lai.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 127 của Luật Đất đai 2013, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

1. Thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

d) Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

đ) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Điều này có nghĩa rằng khi bạn chuyển đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất sẽ phụ thuộc vào loại đất cụ thể sau khi chuyển đổi. Thời hạn này sẽ bắt đầu tính từ thời điểm có quyết định chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Lưu ý rằng quy định về thời hạn sử dụng đất có thể thay đổi theo luật phụ thuộc vào các quy định và chính sách cụ thể của từng địa phương hoặc khu vực.

Dat-nong-nghiep

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng

Theo quy định tại Điều 125 của Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng thuộc một trong các trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.

Cụ thể, người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong trường hợp đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, theo quy định tại khoản 3 của Điều 131 của Luật Đất đai 2013.Điều này có nghĩa là đất nông nghiệp trong trường hợp này không có thời hạn sử dụng cụ thể và có thể được sử dụng ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất không được giới hạn trong trường hợp đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, cho phép cộng đồng dân cư tiếp tục sử dụng đất này để phục vụ mục tiêu nông nghiệp và phát triển cộng đồng.

Trong năm 2023, việc thu hồi đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng phụ thuộc vào quy định trong Luật Đất đai 2013, và thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tùy thuộc vào loại đất và quyết định cụ thể.

Danh mục: