Đất nông nghiệp có lên được đất thổ cư không?

22/08/2023 | 17:00

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hoạt động pháp lý quen thuộc, diễn ra thường xuyên. Hoạt động pháp lý này gắn chặt với quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất của người dân. Đặc biệt, ngày nay người dân khá quan tâm đến việc đất nông nghiệp có chuyển sang đất ở được hay không?

Đất nông nghiệp, đất ruộng có lên đất thổ cư được không?

Luật đất đai 2013 đã quy định cụ thể về từng loại đất. Theo đó, mỗi loại đất sẽ có những đặc trưng riêng biệt, với mục đích sử dụng khác nhau. Khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ loại đất này sang loại đất khác, các cá nhân phải thực hiện theo đúng các điều kiện và thủ tục chuyển đổi đúng theo quy định của pháp luật.

Đất thổ cư là một trong những loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Như vậy, theo quy định của Luật đất đai 2013, có thể thấy, Nhà nước cho phép người sử dụng đất được quyền thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Khi có nhu cầu và đảm bảo những điều kiện cụ thể theo pháp luật quy định, người sử dụng đất được quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư (đất phi nông nghiệp).

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Hiện nay, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư là nhu cầu, mong muốn của nhiều người dân. Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội đang phát triển mạnh mẽ như ngày nay, thì nhu cầu sử dụng đất thổ cư của người dân ngày càng tăng cao. Khi quỹ đất ở vốn có ngày càng thu nhỏ phạm vi, người dân sẽ nghĩ đến phương hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nâng cao diện tích đất ở.

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất thổ cư) nằm trong mục chuyển quyền sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì xem xét mục đích chuyển đổi đất trên 2 điều kiện:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được UBND cấp huyện tại nơi có đất chấp thuận bằng văn bản thì khi đó mới có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

Như vậy, chỉ khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các điều kiện nêu trên, người sử dụng đất mới có thể hướng đến việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chuyen-muc-dich-su-dung-dat

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai.

  • Bước 2: Thẩm tra và xử lý hồ sơ

– Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  • Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

– Cá nhân, tổ chức muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa lên đất thổ cư phải thực hiện nghĩa tài chính về việc đóng thuế, phí theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế là nghĩa vụ mang tính bắt buộc mà người sử dụng đất phải thực hiện khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

  • Bước 4: Nhận kết quả: Sau khi người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ trả kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa lên đất thổ cư cho người sử dụng đất.

 

Đây là những điều kiện, trình tự, thủ tục khi chuyển đổi quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Quy trình này giúp việc chuyển đổi diễn ra một cách chuẩn chỉnh, đúng trình tự, hạn chế đến mức tối đa những sai phạm có thể xảy ra. Hơn hết, nó giúp việc giải quyết nhu cầu của người dân diễn ra một cách khách quan và chính xác nhất.

HOT: Đất ngay KCN bắc đồng phú B bình phước giá rẻ hời xây dựng nhà trọ cho thuê ngay!!!

Danh mục: