Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh?

10/09/2023 | 10:30

1. Đất sản xuất kinh doanh: điểm đến của doanh nghiệp

1.1. Phân loại đất sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh phát triển kinh tế, đất sản xuất kinh doanh đóng một vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đất này thường được xác định là đất phi nông nghiệp, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều Luật Đất Đai năm 2013. Loại đất này có nhiều mục đích sử dụng đa dạng, bao gồm:

 •  Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất
 •  Đất thương mại, dịch vụ
 •  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 •  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
 •  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Ký hiệu thông thường cho đất sản xuất kinh doanh trên bản đồ địa chính là SKC.

1.2. Chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh: Quyền và điều kiện

Căn cứ theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất sản xuất kinh doanh hoàn toàn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh là một quá trình phức tạp đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Dưới đây là một số quyền và điều kiện quan trọng:

 • Người sử dụng đất sản xuất kinh doanh cần có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Đất không được bám vào tranh chấp, tức là không có vấn đề liên quan đến quyền sở hữu của đất.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Quyền sử dụng đất phải còn hiệu lực trong thời gian chuyển nhượng.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 179 Luật Đất Đai năm 2013 cũng quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sản xuất kinh doanh. Trong đó, họ có quyền:

 • Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai 2013
 • Bán tài sản thuộc sở hữu của họ và gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
 • Thừa kế hoặc tặng cho tài sản thuộc sở hữu của họ và gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
 • Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của họ và gắn liền với đất sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của họ và gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
 • Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của họ và gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trong tất cả các quyền của người sử dụng đất sản xuất kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, và không phải trường hợp nào cũng được phép thực hiện.

chuyen-nhuong-dat

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sản xuất kinh doanh

Ngoài việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, người sử dụng đất cũng có một số quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc sử dụng đất này. Dưới đây là một số điểm cơ bản về quyền và nghĩa vụ của họ:

2.1. Quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất sản xuất kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm. Quyền này bao gồm:

– Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai 2013.
– Quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
– Quyền thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
– Quyền cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về dân sự.
– Quyền thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.
– Quyền góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sản xuất kinh doanh.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng đất

Người sử dụng đất sản xuất kinh doanh cũng có một số nghĩa vụ quan trọng:

– Nộp thuế thu nhập cá nhân nếu áp dụng.
– Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, và phòng chống cháy nổ.
– Thực hiện đúng mục đích sử dụng đất đã được cấp.
– Báo cáo về tình hình sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
– Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn quốc phòng và an ninh.

3. Kết luận

Tổng hợp lại, việc chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh là một quá trình phức tạp và cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Người sử dụng đất cần xác định rõ quyền và nghĩa vụ của họ, thực hiện các bước thủ tục một cách đúng quy định, và tìm hiểu kỹ lưỡng về quy định địa phương để đảm bảo giao dịch chuyển nhượng diễn ra một cách hợp pháp và thành công. Việc này sẽ giúp họ bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo rằng đất sản xuất kinh doanh được sử dụng hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Danh mục: